Drbákov - Albertovy skály

START : 27.5.2007 - Nalžovické Podhájí (rozc. U Křížku - parking) - Pod Vyhlídkou - Bartůňkova vyhlídka - Drbákov (odtud dále po naučné stezce) - Bílá skála - vyhlídka Výstřeší - Albertova skála - Pod Vyhlídkou (zpět na turistickou) - Nalžovické Podhájí (rozc. U Křížku - parking) : CÍL

Území zaujímá srázy na pravém břehu Vltavy se severní a západní orientací. Podle typu reliéfu se střídají lesní společenstva, především suťové lesy, význačné přítomností tisu, dále zakrslé doubravy, dubohabrové háje, kyselé doubravy, habrové bučiny a útržky reliktních borů. Ostrůvkovitě se vyskytují skalní stepi kyselé i bazické. Z význačnějších druhů rostlin zde nacházíme bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), bělozářku větvitou (Anthericum ramosum), chrpu Triumfettiho (Centaurea triumfetti), koniklec luční načernalý (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) a další teplomilné druhy charakteristické pro kaňon Vltavy.


Drbákov je hnízdištěm výra, krahujce a dalších dravců, vyskytuje se zde užovka hladká, ještěrka zelená a bohatá fauna měkkýšů. Je významným refugiem drobné fauny s výskytem některých reliktů, např. plže Discus perpectivus.Středem srázů vede po celé délce území velmi obtížně zbudovaná naučná stezka, vyžadující časově i fyzicky náročnou údržbu.


Nad Slapskou přehradní nádrží se v nadmořské výšce 490 m tyčí kopec Drbákov, komplex suťových lesů a květnatých hájů. Chráněným územím se tato oblast stala v roce 1933 pod názvem Drbákovské tisy. V roce 1977 byla ochrana rozšířena také na sousední Albertovy skály. Chráněné území se nyní jmenuje Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály. Jedná se o jedno z nejkrásnějších a nejcennějších míst středního Povltaví a Středních Čech. Skalní útvary Albertovy skály se nalézají na pravém břehu řeky Vltavy nedaleko od města Sedlčany v okrese Příbram.Jde o jeden z nejlépe zachovaných ekosystémů na Vltavě.Na pravém břehu Vltavy nad meandrem u Nalžovického Podhájí spadají kolmo do řeky impozantní vysoké srázy s množstvím skalních stěn a pilířů. Místy dosahují výšky až 150 m. V současné době činí rozloha rezervace 62,77 ha.


Skály poskytují skvělý rozhled do údolí Vltavy. Rezervací vede naučná stezka dlouhá 8 km s jedenácti zastávkami s informačními tabulemi.